Master Mitch - Ascii Art - Tiere

[Biber] [Dinosaurier] [Wanda der Wunderfisch]


  News

07.01.2002: Ascii Art - Tiere
Eigene Seite für Tier-ASCIIs.

10.07.2001: Ascii Art - Tiere
neu: Ein Dinosaurier.

Biber

          |  :|
          |   |
          |  .|
        ____|  .|
       .' . ).  ,'
      .' c  '7 ) (
    _.-"    |.'  `.
   .'      "8E  :|
   |     _}""  :|
   |     (  |   |
  .'     )  |  :|
.odCG8o_.---.__8E |  .|
`Y8MMP""    "" `-...-'
Message-ID: <9rscoo$4ue$1@yggdrasil.mitch.h.shuttle.de>
Date: 1 Nov 2001 21:53:44 +0100
Newsgroups: de.alt.rec.ascii-art

Ein Dinosaurier

                 _.-_
               __.' o "-.
          ___----""    ,,,'
        __--"       _-_ ^^;
    ____--"" ___     _-\"  `""
..--===-------"""  "(  __-" ,}
          .'_/"\
         .'/" `\`._
         "-_c  " '   cgmm
Message-ID: <9id47c$4qv$1@yggdrasil.mitch.h.shuttle.de>
Newsgroups: de.alt.rec.ascii-art
Date: 9 Jul 2001 22:29:32 +0200

Wanda der Wunderfisch
(mein Lieblingsstofftier)

     .----.             ,----,
 ____  __\\\\\\__         ___//////__  ____
 \___'--"     .-.      .-.      "--'___/
 /___<       '0'      '0'       >___\
/____,--.    y   B     8   q    ,--.____\
    "".____ ___-"      "-___ ____,""
    //  / /           \ \  \\   cgmm
       ]/  cgmm         \[
Message-ID: <93cv72$hh$1@yggdrasil.mitch.h.shuttle.de>
Date: Mon, 8 Jan 2001 18:00:02 GMT
Newsgroups: de.alt.rec.ascii-art